Ministerul Educatiei Nationale

Rezultatele elevilor din România la evaluarea internațională PISA 2018

2 zile 17 ore ago
03 Dec 2019

Rezultatele evaluării PISA (Programme for International Student Assessment) 2018

Raportul internațional publicat pe 3 decembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) - „What students know and can do” prezintă rezultatele evaluării în țările participante și extrage date de cercetare relevante pentru politicile educaționale.

Pe primele locuri la domeniul citire/lectură (domeniu principal de testare la PISA 2018) se situează Beijing-Shanghai-Jiangsu-Zhejiang (China), Singapore, Macao (China), Hong-Kong (China), Estonia, Finlanda, Canada și Irlanda. La nivelul Uniunii Europene, pe primele locuri se clasează Estonia, Finlanda, Irlanda, Polonia, Suedia.

Comparativ cu ciclul anterior de testare, media internațională a înregistrat o ușoară scădere (citire/lectură - 487, față de 493, matematică - 489, față de 490, științe - 489, față de 493 în 2015). Această tendință este înregistrată și de țara noastră: citire/lectură - 428 (față de 434 în 2015),  matematică - 430 (față de 444, în 2015) și științe - 426 (față de 435). Scorurile înregistrate în 2018 sunt mai mari în raport cu rezultatele din anii 2006 și 2009, dar ușor mai mici comparativ cu cele înregistrate în 2015.

Conform Raportului OECD, diferența înregistrată la citire/lectură și la științe între 2015 și 2018 nu este semnificativă statistic, spre deosebire de cea de la matematică. Din punct de vedere al comparației cu alte state, rezultatele elevilor români se plasează aproape de cele ale elevilor din Moldova, Muntenegru, Bulgaria și Emiratele Arabe Unite.

Performanţele elevilor au fost măsurate pe 6 niveluri (pentru unele domenii, au fost definite subniveluri ale nivelului 1). Nivelul 2 este considerat nivelul de bază necesar a fi atins de tinerii aflați spre finalul învățământului obligatoriu în vederea integrării eficiente în societatea cunoaşterii.

Procentul elevilor care se află sub nivelul 2 pe fiecare domeniu de testare este următorul, în 2018: științe - 44%, matematică - 46,5%, citire/lectură - 40,8%. Comparativ cu 2015, acest procent a crescut cu 0,4% la citire/lectură și cu 5,7% la matematică, însă a scăzut cu 3% la științe. La citire, elevii cu performanțe sub nivelul 2 pot înțelege texte simple, cu vocabular simplu și cu informații explicite, însă nu pot realiza inferențe pe baza textului citit, nu pot trage concluzii. Acești elevi au dificultăți de interpretare a semnificației textelor parcurse. La matematică, pot utiliza elemente simple de calcul, dar nivelul lor de achiziții nu este suficient pentru a putea utiliza gândirea matematică în situații variate de viață. La științe, pot recunoaște și pot identifica unele explicații ale fenomenelor științifice simple, însă nu pot găsi cauzalități sau corelații științifice fără sprijin sau ghidare.

Ce știu și ce pot face elevii români în ceea ce privește citirea/ lectura?

 • 59,2% dintre elevi s-au situat cel puțin la nivelul 2 de competență, ceea ce înseamnă că pot înțelege un text de lungime medie, pot extrage ideea principală, pot căuta informații pe baza unor criterii, altfel spus, pot construi semnificații pe baza a ceea ce citesc (pot învăța pe baza lecturii).
 • Aproximativ 1% dintre elevi au obținut performanțe foarte bune (nivelul 5 sau 6) – pot înțelege texte lungi, pot utiliza concepte abstracte, pot face diferența dintre fapte și opinii.

Ce știu și ce pot face elevii români la matematică?

 • 53,4% dintre elevi s-au situat la nivelul 2 de competență sau la un nivel superior acestuia, ceea ce înseamnă că pot recunoaște și interpreta fără sprijin cum poate fi reprezentată matematic o situație simplă (de exemplu, compararea distanței pe două rute alternative sau exprimarea prețului unui produs în diferite monede). În medie, în țările membre OECD, ponderea elevilor aflați la nivelul 2 sau la un nivel superior al competențelor matematice a fost de 76%.
 • Aproximativ 3% dintre elevi au obținut performanțe foarte bune (nivelul 5 sau 6) la matematică - pot modela situații matematice complexe, pot selecta, compara și aprecia strategii adecvate de rezolvare a unor probleme.

Ce știu și ce pot face elevii români la științe?

 • Aproximativ 56% dintre elevi s-au situat la nivelul 2 de competență sau la un nivel superior acestuia, ceea ce înseamnă că recunosc explicația corectă a unui fenomen științific familiar și pot utiliza cunoștințele lor pentru a evalua dacă anumite date pot fundamenta o anumită concluzie.
 • Aproximativ 1% dintre elevi au obținut performanțe foarte bune (nivelul 5 sau 6) la științe - pot aplica în mod autonom și creativ cunoștințele lor din domeniul științelor într-o varietate de situații, inclusiv în situații nefamiliare.

Factori care influențează performanțele elevilor

În general, factorul socioeconomic influențează performanțele elevilor de pretutindeni. În România, elevii din familii cu statut socioeconomic bun au obținut, la citire/lectură, cu 109 puncte mai mult decât cei din familii cu statut socioeconomic scăzut, diferența fiind mult mai mare decât cea înregistrată la testarea din 2009 (86 de puncte). Statutul socioeconomic a fost strâns corelat și cu performanțele la matematică și științe.

Elevii români din medii dezavantajate au aspirații școlare mai reduse, chiar și cei care înregistrează rezultate foarte bune: 1 din 4 elevi cu rezultate foarte bune, provenind din medii dezavantajate se gândește că nu va absolvi învățământul terțiar, comparativ cu 1 din 30 de elevi cu rezultate foarte bune, din medii socioeconomice avantajate.

Datele de cercetare arată disparități semnificative ale rezultatelor între școli. Cu alte cuvinte, există tendința de grupare pe școli a elevilor cu rezultate bune. De asemenea, un elev dintr-o familie cu statut socioeconomic dezavantajat are doar 13% șanse să fie înscris într-o școală plasată între primele 25% după performanță (media OECD fiind de 17%).

În România, 49,4% dintre profesorii care predau la școlile participante la evaluarea PISA au urmat cursuri de master, acest procent fiind mai mare decât media țărilor participante la testare, respectiv 43,9%. Cu toate acestea, datele arată o corelație slabă între rezultatele elevilor și nivelul de studii al profesorilor. Atitudinea profesorilor față de predare, entuziasmul manifestat în activitatea didactică influențează însă rezultatele elevilor. În majoritatea țărilor, inclusiv în România, elevii care au apreciat că profesorul lor predă cu interes și cu pasiune au obținut rezultate mai bune.

În toate țările și economiile participante la PISA 2018, fetele au rezultate mai bune la citire/lectură decât băieții. În ceea ce privește matematica și științele, rezultatele elevilor români arată performanțe asemănătoare între fete și băieți.

Elevii români apreciază că efortul depus pentru rezolvarea sarcinilor de lucru a fost, în medie de 7,9 pe o scală de la 1 la 10, unde 10 semnifica efortul maxim. Efortul depus este apropiat de media OECD, însă mai mic decât cel pe care elevii noștri l-ar fi depus dacă era vorba despre o evaluare cu miză personală (examen, evaluare notată).

Rezultatele evaluării internaționale PISA 2018, precum şi toate informaţiile şi datele validate la nivel internaţional sunt disponibile pe https://www.oecd.org/pisa/ . Date comparative privind rezultatele pot fi vizualizate la adresele: https://www.compareyourcountry.org/pisa (în limba engleză) sau https://www.compareyourcountry.org/pisa?lg=fr (în limba franceză).

Informații de background//Despre PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ internaţional iniţiat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor cu vârste între 15 și 16 ani, în domeniile citire/lectură, matematică şi ştiinţe. Intervalul de vârstă 15-16 ani este reprezentativ pentru finalizarea sau apropierea de finalizarea învăţământului obligatoriu. Evaluarea PISA pune accent pe competențele necesare pentru viaţa personală, socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii - cu alte cuvinte accentul nu cade neapărat pe ceea ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață.

Administrarea evaluării PISA se realizează de către un consorţiu internaţional, la fiecare trei ani. Pregătirea şi adaptarea la nivelul fiecărei ţări participante a instrumentelor de evaluare este realizată de un centru național, desemnat de Ministerul Educației. În România, evaluarea PISA 2018 a fost coordonată de Institutul de Științe ale Educației, ciclurile anterioare fiind coordonate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Majoritatea țărilor sau economiilor participante la PISA 2018 au administrat testarea folosind calculatorul. România a administrat testele în format tipărit (format utilizat de 9 țări: România, Moldova, Ucraina, Argentina, Iordania, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Liban și Vietnam), fiind planificată aplicarea pe calculator a testelor pentru următorul ciclu de evaluare - PISA 2021.

Eșantionarea școlilor este realizată de consorțiul OECD pe baza datelor statistice privind rețeaua școlară și distribuția populației elevilor de 15-16 ani. Ponderea diferitelor tipuri de unități de învățământ în eșantion reflectă ponderea acestora în rețeaua școlară.

În România, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate în 170 de unități de învățământ. Au participat 5081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate și prelucrate 5075 de teste. Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmați de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) și de clasa a VII-a (0,9%).

Elevii au primit câte o broșură de test, având la dispoziție 2 ore. În total, au fost utilizate 30 de broșuri diferite, fiecare cuprinzând o combinație de itemi din două sau trei domenii de testare. Pentru colectarea unor date de context socioeducațional, elevii au completat un chestionar care a cuprins întrebări despre familia lor, modul lor de viață, climatul școlii, practicile didactice ale profesorilor de limba și literatura română (domeniul citire/lectură fiind domeniu principal de testare la PISA 2018). De asemenea, date despre caracteristicile școlilor participante la testare au fost culese printr-un chestionar adresat directorilor acestor unităţi de învăţământ. Acesta a vizat informații despre mediul şcolar, oferta educaţională, personalul didactic, oportunităţile de învăţare oferite elevilor etc.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  PISA 2018_rezultate.ppt
daniel.tomoni

Invitație participare: Grup de lucru Norme metodologice de aplicare a Legii 221/2019 - combaterea comportamentelor care constau în violența psihologică/bullying

3 zile 13 ore ago
02 Dec 2019

Ministerul Educației și Cercetării invită organizațiile neguvernamentale cu experiență în domeniu, instituțiile abilitate din administrația publică locală și centrală, unitățile de învățământ și instituții relevante, care au avut proiecte și rezultate concrete în domeniu, precum și toți partenerii sociali și reprezentanții elevilor și părinților, să se înscrie în Grupul de lucru înființat pentru elaborarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, prevederi introduse prin Legea 221/2019, respectiv GL anti-bullying.

Grupul de lucru va contribui, printr-o activitate transparentă solidară și voluntară, la elaborarea normelor metodologice care vor fi puse în consultare publică.

Părțile interesate sunt invitate să transmită propuneri cu câte un reprezentant pentru grupul de lucru până miercuri, 4 decembrie 2019, la adresa de email corina.ceama@edu.gov.ro, cu subiectul „Înscriere Grup de lucru anti-bullying”.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Monica Cristina Anisie: «Comisia de „tăiat hârtii” a lansat platforma online debirocratizare.edu.ro»

6 zile 11 ore ago
29 Noi 2019

«Grupul Operativ de analiză pentru debirocratizarea activității didactice în învățământul preuniversitar (Comisa de „tăiat hârtii”) a lansat platforma debirocratizare.edu.ro, unde pot fi accesate informații privind propunerile, acțiunile și progresele făcute în alcătuirea Raportului de propuneri pentru debirocratizare a activității didactice, începând cu anul școlar 2020-2021.

Inițiativa ministerială de eliminare a documentelor care încarcă excesiv sarcinile cadrelor didactice a avut un ecou semnificativ în sistem. Potrivit principiului transparenței decizionale, activitatea Comisiei este deschisă, transparentă și interactivă.

Invităm toți partenerii educaționali și reprezentanți ai societății civile să își expună punctele de vedere, propunerile și așteptările referitoare la proiectul de debirocratizare, înscriindu-se pe platforma noastră online, al cărei rol consultativ este esențial în obținerea unor rezultate deplin asumate.

Trimiteți propunerile dumneavoastră prin intermediul chestionarului disponibil pe site-ul www.debirocratizare.edu.ro până la data de 13 decembrie 2019, când se va încheia perioada de consultare publică a proiectului.

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent, vom începe implementarea măsurilor propuse de Grupul Operativ de „tăiat hârtii".

Măsurile care nu necesită modificări legislative vor fi operate imediat, iar pentru celelalte vom face demersurile necesare.

Ne dorim ca anul școlar următor, 2020 - 2021, să înceapă ALTFEL!»

Monica Cristina Anisie,

Ministrul Educației și Cercetării

Etichete: comunicate de presădebirocratizare.edu.rocomisia de „tăiat hârtii”Categorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Rectificarea bugetară aprobată de Guvern, pentru Ministerul Educației și Cercetării: suplimentare cu 460.000.000 lei de la bugetul de stat și majorarea veniturilor proprii cu 129.000.000 lei

6 zile 15 ore ago
29 Noi 2019

În ședința de guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetară, în urma căreia Ministerul Educației și Cercetării anunță:

 • Suplimentarea de la bugetul de stat, cu suma de 460.000.000 lei a titlului „Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru achitarea diferențelor salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 și sume aferente anului 2019, pentru universitățile de stat;

 • Majorarea veniturilor proprii și a cheltuielilor din acestea cu suma de 129.000.000 lei, pentru cheltuieli de personal și pentru realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

 • Diminuarea cu suma de 2.000 milioane lei a titlului „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020” - Proiectul România modernă, România digitală, din care 400.000.000 lei reprezintă cofinanțarea națională, iar 1.600.000.000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile - proiect nerealizat în precedentul mandat al MEN.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Mesaj cu ocazia Zilei internaționale a profesorului de limba franceză - 28 noiembrie 2019

1 săptămână ago
28 Noi 2019

«Limbă a culturii și civilizației, limba franceză începe să fie învățată și vorbită în România încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, atunci când numeroși emigranți ai Revoluției Franceze au venit în Principatele Române. În 1775, franceza este predată în prima școală românească, Școala Odebeanu din Craiova, cunoscută după 1822 și sub denumirea de Școala Domnească.

Studiul limbii franceze devine obligatoriu în toate școlile începând din 1918, după Marea Unire, dar din lipsa manualelor de limbă franceză, se învăța după manuale imprimate în Franța. Un inconvenient se transformă în factor de evoluție, căci ne permite, încă de la început, situarea la nivel european în domeniul metodelor și procedeelor folosite în predarea-învățarea limbii franceze.

În ceea ce privește metodele de învățământ, începând cu secolul al XX-lea, profesorii au adoptat o poziție intermediară între metoda gramaticală și metoda directă. Didactica modernă solicită profesorului un stil deschis către comunicare-învățare, care să ajute elevul să-și dezvolte inteligența, creativitatea, deprinderile, să-și formeze o cultură generală solidă și un comportament social bazat pe valori morale.

Din perspectiva învățământului formativ, rolul profesorului de limba franceză este de a selecționa și organiza informația din punct de vedere didactic pentru a o transmite într-o manieră clară și argumentată, de a explica, de a crea situații de învățare, de a evalua rezultatele, de a stabili cauzele insuccesului și a-l ajuta pe elev să le evite, de a utiliza în mod constructiv metode și procedee de învățare activ-participative, colaborative și socio-lingvistice tradiționale și moderne. Profesorul de limba franceză este un actor important, un facilitator în transmiterea cunoștințelor de cultură și civilizație. Rolul lui nu este numai de a transmite cunoștințe, ci de a-i face conștienți pe elevi de importanța acestora, de a-i responsabiliza, de a-i ajuta să analizeze, să realizeze conexiuni, rolul lui este de a explica, de a demonstra, de a ghida comunicativ-acțional în scopul favorizării învățării, în scopul creării unei autonomii care să permită reutilizarea informațiilor în contexte noi, construind astfel competențele de comunicare. Misiunea profesorului este de a oferi elevilor un mediu de învățare propice care să încurajeze motivația, încrederea în sine, curiozitatea și dorința de a învăța responsabil prin dinamism, inventivitate și exigență.

Comunicarea în limba franceză contribuie într-o manieră importantă la protejarea diversității lingvistice mondiale, evitând generalizarea exclusivă la o singură limbă într-o lume globalizată. Învățarea limbii franceze facilitează cunoașterea unei noi culturi, a unui mod de viață, a unor modalități de a gândi, deschide căi de comunicare între civilizații, tradiții și culturi.

Promovarea limbii franceze și a culturii țărilor francofone constituie scopul intrinsec al profesorului de limba franceză. Prin voi și datorită vouă, a profesorilor de limba franceză, elevii îndrăgesc tot ce e legat de spațiul francofon. Voi sunteți cei care, prin dragoste, susținere și toleranță, treziți copiilor și adolescenților curiozitatea și interesul față de o limbă străină, dar și convingerea necesității cunoașterii limbilor străine. Voi sunteți cei care, printr-o psihologie a succesului, prin creativitate și empatie, le dați  încredere și forță să învețe limba franceză și chiar să se bucure de reușitele atinse în acest sens.

Predarea - învățarea limbii franceze înseamnă nu numai accederea la un mijloc de comunicare, ci un mod  de viață, este o călătorie fascinantă în epoca lui Voltaire sau a lui Houellebecq, în casele lui Balzac sau ale lui Proust, în peisajele lui Renoir sau în portretele realizate de grafitiştii moderni, o incursiune într-o lume mereu nouă, care debordează de știință, de cultură, de fantezie și mister, o simfonie a gândurilor și a simțurilor, iar învățarea acesteia constituie recunoașterea frumuseții și a valorilor sale.

Dragostea pentru această limbă ne reunește astăzi, iar cunoașterea ei înseamnă împlinire personală și culturală.

Vă felicit pentru cǎ aţi ales sǎ educaţi generaţii de-a rândul sub semnul respectului pentru limba francezǎ!

Vă urez un sincer LA MULŢI ANI și cât mai multe împliniri pe plan profesional!»

Monica Cristina Anisie

Ministrul Educației și Cercetării

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Șase medalii: palmaresul echipelor României la Turneul Internaţional de Informatică Shumen 2019

1 săptămână 1 zi ago
27 Noi 2019

Echipele României (juniori și seniori) au obținut șase premii la a XI-a ediție a Turneului Internaţional de Informatică Shumendouă medalii de argint și patru medalii de bronz.

Medaliile de argint au fost cucerite de Cezar Trişcă - Vicol (clasa a XI-a/Colegiul Naţional Mihai Eminescu” din Botoşani) - seniori, respectiv Andrei Moldovan (clasa a VIII-a/Şcoala Gimnaziala nr. 79 din Bucureşti) - juniori.

Medaliile de bronz, la seniori, au intrat în posesia elevilor Maria-Alexa Tudose (clasa a XI-a/Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti) și Şerban-Ion Cercelescu (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti). La juniori, au obţinut medalii de bronz Alexandru Dobleagă (clasa a VII-a/Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” din Ploiești) și Ştefan Ţaga (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploiești).

Cele două loturi au fost coordonate de profesorii Marcel Drăgan (Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu) și Dan-Octavian Dumitrașcu (Colegiul  Naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung, jud. Argeş) și de studenții Livia Măgureanu (Universitatea din București și Denis-Andrei Banu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).

Competiţia s-a desfăşurat în Bulgaria (Shumen), în perioada 20-24 noiembrie, cu participarea a peste 60 de concurenți (seniori și juniori) din Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazahstan, Moldova, România, Rusia, Ucraina şi Serbia.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind rectificarea bugetară (noiembrie 2019)

1 săptămână 2 zile ago
26 Noi 2019

În pregătirea deciziilor aferente rectificării bugetare, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a procedat la analiza veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2019.

Proiectul „România modernă, România digitală”, anunțat de fostul ministru al Educației, a fost introdus în Bugetul ministerului pentru anul 2019, la titlul 58: „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020”. Acest proiect era destinat schimbării sistemului de predare a lecţiilor, prin achiziţionarea de table inteligente şi de tablete. Proiectul în cauză, în valoare de 2 miliarde lei, din care 400.000.000 lei reprezintă cofinanțarea națională, iar 1.600.000.000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile, nu a fost scris, și cu atât mai puțin implementat.

Până în acest moment, nu a fost redactată și aprobată cererea de finanțare.

Prin urmare, pentru rectificarea bugetară, bugetul MEC a fost diminuat cu suma prevăzută pentru acest proiect nerealizat.

Activitatea curentă a sistemului de educație nu este afectată, existând fonduri suficiente pentru susținerea cheltuielilor operaționale, așa cum au fost planificate.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind lansarea în consultare publică a proiectului de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

1 săptămână 6 zile ago
22 Noi 2019

«Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a postat în consultare publică, potrivit principiului transparenței decizionale (Legea 52/2003), proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.

Având în vedere preluarea Ministerului Cercetării și Inovării, cât și preluarea în cadrul MEC a personalului aferent Organismelor Intermediare (O.I.), care până în prezent au activat în cadrul inspectoratelor școlare județene, a rezultat un număr maxim de 770 de posturi.

Acestea reprezintă:

- 518 posturi din fostul MEN (Ministerul Educației Naționale)

- 157 de posturi din fostul MCI (Ministerul Cercetării și Inovării)

- 95 de posturi din cadrul Organismelor Intermediare (O.I.).

Propunerea de Hotărâre de Guvern nu presupune reducerea sau mărirea numărului de posturi, ci reprezintă rezultatul reorganizării, conform OUG nr. 68/2019, care prevede măsuri de organizare și reorganizare a ministerelor.»

Monica Cristina Anisie,

Ministru

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prima întâlnire a Comisiei pentru debirocratizarea activității didactice din învățământul preuniversitar

2 săptămâni ago
21 Noi 2019
 • Obiectivul comisiei: elaborarea unui raport menit să fundamenteze procesul de debirocratizare a activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Prima întâlnire de lucru a Comisiei pentru debirocratizarea activității didactice din învățământul preuniversitar s-a desfășurat joi, 21 noiembrie, la sediul Ministerului Educației și Cercetării.

Comisia a fost înființată prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, Cristina Monica Anisie, și are ca principal mandat elaborarea unui raport privind debirocratizarea activității din învățământul preuniversitar.

Am decis constituirea unui grup de lucru care include profesori din toate ciclurile învățământului preuniversitar, dar și din învățământul special și din centrele județene de resurse și asistență educațională. De asemenea, din comisie fac parte reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, inspectoratelor şcolare, sindicatelor și societății civile. Rezultatul eforturilor acestui grup de lucru trebuie să fie stabilirea unui set de documente dispensabile. Speranța mea este ca începutul anului școlar 2020-2021 să fie altfel. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie. 

Raportul elaborat de această comisie urmează a fi supus consultării publice în perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 (începutul semestrului al II-lea). Ulterior, pe baza propunerilor și observațiilor primite din partea tuturor celor interesați, Ministerul Educației și Cercetării va adopta un document/instrument de politică educațională pe această temă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Mesajul ministrului Monica Cristina Anisie cu prilejul Zilei Cercetătorului și Proiectantului

2 săptămâni 2 zile ago
19 Noi 2019

„Data de 19 Noiembrie reprezintă pentru cercetarea și inovarea din România prilejul de a sărbători Ziua Cercetătorului și Proiectantului. Această zi constituie o bună ocazie pentru a evoca realizări importante, dar şi un moment de reflecție privind situația actuală și viitoare a cercetării.

Cercetarea-inovarea reprezintă o prioritate a Guvernului României, iar resursa umană este deosebit de importantă în asigurarea durabilității sistemului de cercetare și inovare. Acesta este un argument pentru conectarea sistemului educațional cu cel al cercetării și inovării, urmând tendința la nivel european, care plasează triunghiul educație - cercetare și inovare - mediul de afaceri la baza strategiilor în domeniu.

Sunt multe lucruri de făcut în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Contez pe sprijinul cercetătorilor români, pentru a crește productivitatea științifică și competitivitatea la nivel european. Am în vedere, în primul rând, participarea în cadrul componentelor Programului Cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene - Orizont 2020, dar și  implicarea în platforme și inițiative tehnologice europene din diferite domenii de specializare.

Adresez comunității științifice rugămintea de a spori eforturile în direcția creșterii vizibilității și implicării pe plan internațional, în special prin creșterea numărului și calității participărilor la programele europene și internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare.

Urez tuturor cercetătorilor mult succes în activitățile de cercetare, recunoaștere și afirmare deplină a valorii profesionale, atât în țară, cât și pe plan internațional.

La mulți ani!”

Monica Cristina Anisie

Ministrul Educației și Cercetării

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Monica Cristina Anisie: „Îmi doresc ca elevii și studenții să fie parteneri în educație”

2 săptămâni 3 zile ago
18 Noi 2019
 • Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului (17 noiembrie).
 • Dialogul între toți actorii din educație - cheia pentru performanța în învățământul românesc. 

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a participat duminică, 17 noiembrie 2019, la celebrarea Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului și a fost organizat de către Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

În cadrul evenimentului au fost lansate Raportul privind respectarea codului drepturilor și obligațiilor studentului și Raportul privind implementarea Statutului Elevului. Documentele prezintă modul în care sunt respectate drepturile elevilor/studenților în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior din perspectiva acestora de beneficiari.

Uniți - elevi, studenți, profesori și părinți - doar așa vom aduce performanță în sistemul de învățământ românesc. Îmi doresc să trăiesc într-o Românie în care educația contează. Sunt adepta colaborării deschise între profesor și elev, spre beneficiile ambelor părți. O dată valorizate, consultarea permanentă și feed-back-ul acordat de voi sunt elemente care pot îmbunătăți semnificativ calitatea actului educațional. Îmi doresc ca elevii și studenții să fie parteneri în educație”, le-a transmis ministrul Monica Cristina Anisie, elevilor și studenților prezenți la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Elevului și Studentului.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, la doi ani de la debut

2 săptămâni 3 zile ago
18 Noi 2019
 • Finalizarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”

 • Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ), centrată pe dezvoltarea competențelor-cheie

 • Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum național, fundamentul celor 17 programe de formare continuă, acreditate

 • Elaborarea a 17 ghiduri metodologice, pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial, conținutul acestora fiind în curs de dezvoltare

 • Formări de formatori și formări de cadre didactice, demarate în forță, astfel încât, la finalul proiectului, 55.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar să fie abilitate curricular

 • Dezvoltarea platformei educaționale CRED, în prezent cu peste 8.000.000 de accesări, în cadrul proceselor de formare, peste 11.000 de conturi de utilizatori și aproximativ 1.200 webinarii organizate, la care au participat peste 7.000 de persoane

 • Derularea selecției naționale a modelelor de bune practici, în învățământul primar și gimnazial, „Creatori de educație, în cadrul căreia au fost înscrise peste 1.250 de propuneri, dintre care 50 au fost desemnate câștigătoare la faza națională, ediția din anul curent. Platforma dedicată acestei inițiative a înregistrat aproximativ 1.400.000 de accesări

 • Efectuarea, în premieră, de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie, la elevii de clasa a IV-a, în anul școlar 2018-2019

Toate acestea reprezintă activități și rezultate concrete obținute în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, pe parcursul celor doi ani de la demarare, detaliate în cele ce urmează.

Capacitatea personalului didactic de a aplica în mod adecvat curriculumul centrat pe formarea de competențe reprezintă, la momentul actual, una dintre problemele principale ale sistemului educațional românesc. Învățarea de tip mecanic, orientarea spre achiziția de informație sau notarea ca scop, în sine, nu au făcut, încă, suficient loc implicării copilului în propria învățare, învățării prin descoperire, prin dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

Proiectul CRED reprezintă o schimbare majoră de paradigmă față de cele descrise anterior și răspunde în mod concret nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor programe de dezvoltare profesională, care să se așeze în mod coerent și echilibrat alături de alte măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document de politici privind Curriculumul național, elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare a competențelor cheie).

Modul în care au fost concepute activitățile din cadrul proiectului este unul circular, o activitate derivând în mod firesc din cea anterioară, fiecare dintre acestea vizând rezolvarea unui set complex de deficiențe identificate, la nivel național, în sistemul de educație românesc.

Astfel, ariile de intervenție ale proiectului CRED acoperă: spectrul politicilor educaționale (documentul „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”; Metodologia privind Curriculumul la Decizia Școlii - CDȘ; revizuirea metodologiei programului „A Doua Șansă”- ADȘ), aria resurselor specifice (ghiduri metodologice; resurse educaționale deschise; oferte de CDȘ), domeniul resurselor umane/formării (analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice; formarea de formatori; formarea de învățători și profesori), sprijinul pentru elevii aflați în risc de excluziune, pentru școlile din medii dezavantajate socio-economic, inclusiv prin adaptări curriculare la nivelul școlii și al clasei, precum și dimensiunea de cercetare (evaluarea competențelor-cheie la clasa a IV-a; evaluarea formativă; cercetări tematice).

 • Din studiile și analizele care au precedat demararea propriu-zisă a proiectului, a reieșit necesitatea existenței unui document de politici educaționale care să ofere un reper unitar și integrator pentru dezvoltarea curriculumului, atât la nivel central, prin curriculumul-nucleu (obligatoriu la nivel național), cât și la nivel local, prin  curriculumul la decizia școlii. Constituirea unui grup de lucru (peste 50 de specialiști în educație), analiza documentelor de politici curriculare care au constituit punctul de pornire în dezvoltarea noului document curricular, cinci activități de consultare (două ateliere de lucru cu experți în domeniu și trei activități de consultare publică), elaborarea unui raport și întâlniri cu factorii decidenți din cadrul Ministerului Educației Naționale - reprezintă etapele parcurse pentru a ajunge la forma finală a documentului Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”.
 • Elaborarea unei metodologii privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost generată, în primul rând, de necesitatea oferirii unui cadru organizatoric și a unor repere metodologice/legislative unitare, în acord cu noul document de politici educaționale. Totodată, schimbările majore introduse de noile planuri-cadru de învățământ, dar și schimbările care au vizat tipurile de curriculum la decizia școlii și introducerea (în gimnaziu) a unui opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare, cu o alocare de o oră pe săptămână în toți anii de studiu, au condus la necesitatea elaborării unui astfel de document.
 • În acest context, este important de menționat că procesele de consultare publică, parcurse în vederea definitivării celor două documente, s-au realizat atât prin intermediul mai multor consfătuiri externe cu actori implicați în procesul educațional, cât și prin publicarea propunerilor de documente pe site-urile instituționale ale Ministerului Educației Naționale, Inspectoratelor Școlare Județene, Caselor Corpului Didactic, precum și pe site-ul proiectului CRED, www.educred.ro. Interesul public pentru documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național” a fost confirmat, prin completarea unui chestionar online, de către 1.443 de persoane. De asemenea, chestionarul online lansat în spațiul public, în cadrul procesului de consultare a Metodologiei privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost completat de către 700 de persoane.
 • În ceea ce privește programul educațional de tip A Doua Șansă (ADȘ), ce are drept scop sprijinirea persoanelor care au părăsit prematur sistemul de învățământ, proiectul CRED are stabilite obiective precum revizuirea metodologiilor specifice programului ADȘ și elaborarea programelor școlare specifice, pentru învățământul primar și secundar inferior. Până în prezent, au fost realizate variantele de lucru ale celor două metodologii ADȘ.
 • De asemenea, în cadrul proiectului, sunt elaborate 17 ghiduri metodologice de aplicare a programelor școlare, pentru învățământul primar și gimnazial, la nivel de clasă și de școală. Ghidurile metodologice susțin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noilor programe școlare, reprezentând un element important de explicare și exemplificare a programelor școlare.
 • Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în domeniul abilitării curriculare este documentul care fundamentează programele de formare din cadrul proiectului CRED. În anul 2018, instituțiile partenere au încheiat cercetarea la nivel național și au elaborat raportul analizei nevoilor de formare. Plecând de la rezultatele obținute, au fost realizate cele 17 programe de formare, acestea fiind ulterior acreditate și implementate cu succes.
 • Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării Curriculumului național bazat pe competențe-cheie, reprezintă o activitate importantă derulată sub umbrela proiectului CRED. Astfel, formarea de nivel I implică formarea formatorilor de cadre didactice, iar formarea de nivel II presupune activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. În cadrul proiectului, au fost certificați 442 de formatori, beneficiari ai programului de formare nivel I. Aceștia au asigurat programul de formare continuă nivel II pentru un număr de peste 5.500 de cursanți, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. Cursurile, pentru nivelul II de formare, au avut loc în peste 190 de locații acreditate. Dintre acestea, 141 beneficiază de dotarea standard asigurată prin proiect (tablă interactivă, laptop, videoproiector, ecran de proiecție și imprimantă).
 • În ceea ce privește pilotarea unor intervenții complementare de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, această activitate urmărește asigurarea oportunităților egale pentru 2.500 de copii expuși riscului de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat. Cei 2.500 de elevi - din județele Bihor, Iași și zona periurbană a Bucureștiului - vor beneficia de măsuri integrate, personalizate, adaptate specificului local, economic și socio-cultural al zonelor.
 • În vederea facilitării procesului de implementare a noului Curriculum național printr-un set de resurse digitale suport relevante, a fost dezvoltată platforma educațională care susține toate celelalte componente ale proiectului. Platforma educațională CRED conține o componentă de platformă de elearning dezvoltată pe tehnologii opensource, o componentă destinată resurselor educaționale deschise dezvoltată în regim de soft deschis, precum și o componentă colaborativă care presupune căsuțe de e-mail personalizate, spații de stocare în cloud, aplicații office și alte aplicații utile în educație, pentru fiecare participant la cursurile de formare și membru în proiect. De la demararea programului de formare, paginile platformei educaționale au fost accesate de peste 8.000.000 ori, fiind realizate peste 11.000 de conturi în platformă și desfășurate aproximativ 1.200 webinarii, la care au participat peste 7.000 de persoane.
 • O altă activitate semnificativă din cadrul proiectului o reprezintă cea de diseminare a activităților de succes ale cadrelor didactice și a rezultatelor pozitive ale acestora în aplicarea Curriculumului național. Pentru ca bunele practici să devină o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate educațională, dar și pentru a descoperi și promova acei învățători și profesori cu o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității activităților educative pentru elevi,  în perioada aprilie-septembrie 2019, s-a desfășurat selecția națională a modelelor de bune practici „Creatori de educație”. Platforma dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pe care au fost încărcate toate propunerile validate, a înregistrat peste 1.4 milioane de accesări, de pe toate continentele lumii. Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, cei 50 de câștigători - dintre care 40 de profesori desemnați câștigători în urma evaluării activităților acestora de către o comisie de experți în educație și 10 profesori declarați câștigători în urma votului online al publicului - urmează să fie premiați, în cadrul unei conferințe naționale. Astfel, proiectul CRED susține promovarea modelelor de bune educaționale.
 • Un alt rezultat, obținut în cei doi ani de derulare a proiectului CRED, îl constituie efectuarea de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie dezvoltate la elevii de clasa a IV-a, aflați la finalul anului școlar 2018-2019. Datele și concluziile evaluării, realizată pe un eșantion reprezentativ de școli, vor oferi o imagine de detaliu atât cu privire la competențele-cheie, insuficient dezvoltate în acest moment, cât și la categoriile de copii în risc, unde nivelul de achiziții nu este cel așteptat.

În concluzie, echipa proiectului și comunitatea profesională creată în jurul proiectului CRED vor intensifica demersurile derulate în perioada 2017-2019 și vor continua, în același timp, să răspândească starea de spirit „Cred în educație”, până când, în mod concret, schimbarea de paradigmă va conduce la schimbarea realității sistemului educațional românesc, implicând:

 • profesori care adaptează demersul didactic la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • profesori care aplică în mod creativ și inovator programele școlare, generând progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • profesori care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • elevi care beneficiază de un act de predare-învățare centrat pe nevoile lor, imediate dar și de perspectivă;
 • elevi autonomi în învățare, creativi, proactivi, orientați spre succes și încrezători în propriile forțe;
 • elevi deveniți adevărați cetățeni ai țării și ai lumii în care trăim, care își ghidează acțiunile (din viața personală, socială și profesională) pe valori solide precum respect, responsabilitate, integritate, spirit civic, empatie, echitate, perseverență, care dau dovadă de spirit inovator și creativitate, de simț critic și reziliență.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” cod SMIS 2014+:118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și are o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a susținut vineri, 8 noiembrie, prima videoconferință cu inspectoratele școlare județene/ISMB

3 săptămâni 6 zile ago
08 Noi 2019
 • Unitățile de învățământ preuniversitar în care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile din 10 noiembrie sunt pregătite.
 • La nivelul Ministerului Educației Naționale, va fi înființată o comisie care va lansa în în consultare publică un proiect de debirocratizare a activității didactice.

Subiectele abordate au vizat inventarierea problemelor curente din învățământul preuniversitar și managementul inspectoratelor școlare, respectiv situația unităților de învățământ preuniversitar în care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile din 10 noiembrie.

În acest sens, cu excepția Capitalei, unde cursurile vor fi scurtate în zilele de vineri, 8 noiembrie și luni, 11 noiembrie, în 70% din școli, procesul instructiv-educativ se desfășoară normal. 

În cadrul acestei videoconferințe, ministrul Monica Cristina Anisie a mai informat că, în perioada imediat următoare, activitatea fiecărui inspectorat școlar județean și activitatea Caselor Corpului Didactic vor face obiectul unei evaluări.

Așa cum am anunțat și în declarațiile mele de presă, acest mandat este dedicat elevilor. În centrul preocupărilor mele va fi binele copilului. 

De asemenea, doresc și degrevarea profesorilor de componenta birocratică a activității, astfel că la începutul săptămânii viitoare vom lansa în consultare publică un proiect de debirocratizare. În acest scop, la nivelul Ministerului Educației Naționale va fi înființată o comisie formată din cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor sociali. Această comisie va analiza propunerile tuturor celor interesați de existența unui sistem de învățământ performant”, le-a spus ministrul Monica Cristina Anisie, inspectorilor școlari județeni.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, la ceremonia de instalare la minister: „Mandatul meu se va baza pe transparență decizională”

4 săptămâni ago
07 Noi 2019

Monica Cristina Anisie a preluat joi, 7 noiembrie, mandatul de ministru al Educației și Cercetării, în cadrul unei ceremonii de instalare desfășurate în prezența premierului Ludovic Orban și a vicepremierului Raluca Turcan.


Galerie foto: https://bit.ly/34GmKuu + Înregistrare video: https://www.youtube.com/watch?v=0yxM1tjBP6o

Am unit educația cu cercetarea, pentru că noi considerăm că există o legătură intrinsecă între cele două domenii”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. „Noi trebuie să urmăm modelul european în care cercetarea aplicată se desfășoară în universități. Degeaba există un minister de profil, dacă alocarea pentru cercetare este 0,17% din PIB. Vom face o evaluare și vom majora această alocare. De asemenea, mă interesează foarte mult ca Ministerul Educației să organizeze un sistem bazat pe modele de succes”, a precizat premierul.

La rândul său, vicepremierul Raluca Turcan a subliniat că „toate măsurile pe care MEC le va lua vor avea in centru copilul”.

„Este o bucurie să o instalăm astăzi, ca ministru, pe doamna Monica Anisie, într-un guvern care pune educația pe primul loc. Pentru Guvernul Orban, educația făcută bine și corect este o condiție pentru o societate prosperă. În același timp, educația este cea mai bună asigurare pe care părinții pot să o primească pentru viitorul copiilor lor. Așa cum doamna ministru Monica Anisie a declarat încă din prima zi de mandat, în centrul guvernării Orban va fi copilul”, a declarat Raluca Turcan.

Stabilitate, credibilitate și predictibilitate la MEC

Preiau mandatul de ministru al Educației și Cercetării cu deplină responsabilitate și încredere. Sunt un om al sistemului de educație și un profesor care și-a făcut treaba la clasă cu încredere și responsabilitate. Mă voi baza pe aceste valori și la minister. Cu transparență, credibilitate și predictibilitate vrem să luăm măsuri pentru copii, elevi și studenți. Îmi doresc ca acest mandat sa fie bazat pe ceea ce înseamnă transparență decizională, de aceea mă voi consulta întotdeauna cu toți partenerii noștri educaționali”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Ca urmare a realizării unui audit intern și extern, ministrul a anunțat că, în perioada imediat următoare, va avea loc reorganizarea instituției pe care o conduce, în vederea eficientizării și armonizării activității.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informație de presă: Ceremonie de predare/primire a mandatului de ministru al Educaţiei (7 noiembrie, ora 9:00, sediul Ministerului Educației și Cercetării/MEC)

4 săptămâni 1 zi ago
06 Noi 2019

Ceremonia de predare-primire a gestiunii administrative/mandatului de ministru al Educaţiei şi Cercetării se va desfășura joi, 7 noiembrie, ora 9:00, la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării/MEC (str. General Berthelot 28-30, sector 1/Sala de Consiliu), în prezența premierului Ludovic Orban și a vicepremierului Raluca Turcan.

Ulterior, ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, va susține o declarație de presă în care va prezenta prioritățile mandatului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Echipa României a cucerit 7 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie 2019

1 lună 1 săptămână ago
27 Oct 2019

A XXIV-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie a fost găzduită de România, în perioada 18-26 octombrie, fiind organizată la Piatra Neamț în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Cei peste 120 de participanți din 21 de țări au concurat, în funcție de vârstă, la două categorii: juniori și seniori.

Lotul României a fost reprezentat de trei elevi juniori și patru elevi seniori. Aceștia au obținut șapte premii: două medalii de aur, patru medalii de argint și o medalie de bronz.

Elevii laureați cu aur sunt Daria-Teodora Hărăbor (Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați) și George Cristian Ardeleanu (Liceul Internațional de Informatică București). 

Medaliile de argint au fost adjudecate de Traian Rareș Tuș (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare), Teodor Ionuț Grosu (Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău), Dragoș-Andrei Sîrghi (Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” din Suceava) și Adrian-Marian Țiripa (Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila).

Flavia-Cristina Pascal (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț) a fost medaliată cu bronz.

De asemenea, Adrian-Marian Țiripa a obţinut o diplomă specială pentru cel mai bun rezultat la proba observațională.

Lotul olimpic al României a fost coordonat de profesorii Grigoruță Oniciuc (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț) și Lucian Stoian (Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Lansarea Concursului național de desen „Supereroii lui Picurici” (7 octombrie)

1 lună 4 săptămâni ago
07 Oct 2019

Ministerul Apelor şi Pădurilor, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, lansează luni, 7 octombrie 2019, Concursul național de desen „Supereroii lui Picurici”. Competiția este deschisă tuturor elevilor din învățământul primar și gimnazial. Vor fi premiate cele mai bune 10 desene realizate de copii, pe temele propuse de organizatori, cât și cele mai active 10 școli gimnaziale în efortul de educare a celor mici în direcţia protejării apelor. 

Concursul național de desen se derulează în intervalul 7 octombrie 2019 - 31 mai 2020 și include etape succesive de selecție a participanților, pe două categorii de vârstă:

 • 6-9 ani: elevii claselor pregătitoare și ai claselor I-III
 • 10-13 ani: elevii claselor IV-VI.

Prima etapă se adresează școlilor gimnaziale, înscrierea acestora fiind deschisă în intervalul 7 octombrie - 8 noiembrie 2019, în limita a maximum 200 de școli, după principiul primului înscris.

Derularea concursului include mai multe faze de selecție a celor mai talentați copii, publicul fiind invitat de fiecare dată să voteze lucrările preferate, afișate în Galeria disponibilă pe apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici.

Fiecare din școlile înscrise în concurs va desemna câte trei participanți pentru fiecare categorie de concurs. Faza locală va reuni 1.200 de lucrări realizate de tot atâția elevi selecționați de profesorii coordonatori. Dintre aceștia, pentru participarea în faza finală, vor fi aleși 40 de copii la nivel național, câte 20 pentru fiecare categorie de vârstă. Aceștia se vor întrece în creativitate, dar și claritate în exprimarea artistică a unei teme relevante pentru protecția apelor, în cadrul probei finale a concursului programată pentru 30 mai 2020, la București.

Cei 10 elevi câștigători (câte cinci pentru fiecare categorie), cât și cele 10 cele mai active școli, vor fi premiate în cadrul festivității programate în data de 31 mai 2020. Premiile acordate elevilor constau în laptopuri, tablete, biciclete, participarea în tabere de vară din România, materiale pentru camping. Fiecare din cele 10 cele mai active școli va fi premiată cu un set de echipamente educative IT, constând în laptop, imprimantă, videoproiector și ecran de proiecție.

Detalii privind derularea competiției și regulamentul concursului sunt disponibile aici.

Inițiativa face parte din campania națională de conștientizare „APA NOASTRĂ”, lansată la începutul anului 2019 de Ministerul Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți/CIPN”. Componenta educațională reprezintă o preocupare importantă a campaniei, aceasta incluzând diverse activități atractive dedicate copiilor, care se vor derula până la finalul anului 2021.

***

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Managementul gunoiului de grajd la nivel de comună este o preocupare principală a Proiectului, având în vedere că, la ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistență, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului și a apei freatice. Proiectul CIPN este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 90 de comunități locale.

Persoană de contact: Ion Mețiu, Coordonator instituțional UMP CIPN, e-mail ion.metiu@map.gov.ro

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

4 - 10 octombrie: etapa finală a Concursului Național de proiecte „Săptămâna Mondială a Spațiului - Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire”

2 luni ago
04 Oct 2019

Etapa finală a Concursului Național de proiecte Săptămâna Mondială a Spațiului - Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire, organizat în baza protocolului de colaborare încheiat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Agenția Spațială Română (ROSA), coordonatorul național al activităților spațiale din România, este programată în perioada 4 - 10 octombrie.

Concursul face parte din calendarul competițiilor școlare ale MEN, se adresează elevilor din învățământul preuniversitar și se desfășoară în contextul sărbătoririi „Săptămânii Mondiale a Spațiului/World SpaceWeek/WSW” (4 - 10 octombrie, anual).

În acest interval are loc, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din care provin echipele înscrise, susținerea/prezentarea celor peste 150 de proiecte înregistrate de formații din 29 de județe și din Municipiul București. De asemenea, se organizează dezbateri pe tema de reflecție a concursurlui recomandată de Asociația Săptămânii Mondiale a Spațiului (WSWA), coordonatorul internațional al evenimentului. Tema din acest an este „Luna: poartă către stele”.

Obiectivul competiției îl reprezintă utilizarea conceptului de „spațiu cosmic” într-un context creative care să stimuleze atât motivația elevilor pentru studiul disciplinelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cât şi dezvoltarea competenţelor lingvistice, utilizând metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Echipele sunt formate din 3-5 elevi, coordonate de un cadru didactic. Este încurajată participarea echipelor mixte, alcătuite din elevi de vârste diferite, pentru a se realiza un transfer de cunoștințe între componenții acestora. În egală măsură, este încurajată participarea elevelor, ca viitori oameni de ştiinţă.

Concursul este coordonat la nivel național de Inspectoratul Școlar al Municipiului București/ISMB și de unitățile școlare desemnate în acest sens: Şcoala Gimnazială nr. 168 din București (nivelurile primar și gimnazial) și Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București (nivelul liceal). Rezultatele vor fi publicate pe site-urile acestor unități de învățământ.

Alte informații

„Săptămâna Mondială a Spațiului” a fost proclamată oficial în anul 1999 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a aniversa două evenimente importante:

 • 4 octombrie 1957: lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului
 • 10 octombrie 1967: semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Mesajul Secretarului de Stat Ionel Florian Lixandru cu prilejul ZILEI MONDIALE A EDUCAȚIEI - 5 Octombrie 2019

2 luni ago
04 Oct 2019

«Din anul 1994, în fiecare an, la 5 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Educației, prilej pentru a ne arăta încă o dată recunoștința față de toți cei ce trudesc cu pasiune și implicare în formarea, îndrumarea și modelarea generațiilor de tineri, făuritorilor de caractere și idealuri, a celor ce transformă zi de zi actul educației, dintr-unul pragmatic, într-unul sacru, creator.

Nu putem rezuma în cateva fraze rolul pe care îl ocupă educatorii în societatea de astăzi, dar cu siguranță, recunoștința și considerațiile noastre sunt pe măsura profesionalismului, efortului și dăruirii de care dau dovadă în transmiterea valorilor morale, civice autentice și a luminii cunoașterii, în orientarea tinerilor pe drumul vieții. Constatăm cu bucurie, an de an, că aceaste eforturi au sens, că se multiplică și dau roade care, în final, reușesc să schimbe lumea!

În anul 2019, UNESCO celebrează această zi lansând o provocare cu tema „Tineri Profesori: Viitorul profesiei“, temă ce promovează meseria de dascăl și actul predării ca profesie de primă alegere pentru tineri. În acest sens, păstrarea și atragerea celor mai strălucite caractere, a celor mai tinere talente în educație trebuie să fie preocuparea centrală a societății, pentru că numai în acest mod, evoluția acesteia e permanentă, rolul profesorului fiind primordial în modificarea viziunii și mentalității unui popor, a unei națiuni. Este esențial ca toți partenerii din procesul educațional să reflecteze asupra modalităților de abordare a tuturor provocărilor cu care se confruntă îndeletnicirea de profesor și să împărtășească din experiența și înțelepciunea lor.

De asemenea, este necesară o aplecare continuă și atentă asupra statutului cadrelor didactice, asupra standardelor și a competențelor profesionale care trebuie corelate cu tendințele din educație la scară globală.

Date fiind complexitatea responsabilităților profesorilor și gama de cunoștințe, aptitudini, virtuți și valori etico-morale necesare în actul pedagogic, trebuie să avem în vedere trecerea la un nivel superior al calificării, dar să nu omitem că procesul didactic este implicit un act de predare cu implicare profund sufletească.

A preda eficient nu înseamnă a apela doar la planuri, metode sau stiluri! A preda înseamnă în primul rând a iubi! Cu alte cuvinte, înseamnă a preda cu bucurie, în deplină libertate, înseamnă acces la instruire de înaltă calitate și oportunități continue de dezvoltare profesională, în special pentru cei ce vor prelua ștafeta de la artizanii acestei meserii. Înseamnă, de asemenea, libertatea de a susține dezvoltarea programelor naționale și autonomia profesională pentru a alege cele mai adecvate metode și abordări care să permită o educație mai eficientă, incluzivă și echitabilă pentru toți!

Însuși John Dewey afirma: „Educația nu este pregătirea pentru viață. Este viața însăși!”. Este viața în care se întoarce confirmarea măiestriei pedagogice, a dărurii totale și dezinteresate, a reușitei în actul educațional. Martore în acest sens sunt realizările și împlinirea visurilor generațiilor de tineri.

Tuturor celor implicați în creșterea și educarea tinerei generatii, cât și tinerilor deveniți dascăli, le urez un sincer LA MULȚI ANI, cât mai multe satisfacţii în plan profesional, multă sănătate și putere pentru a transmite mai departe lumina cunoașterii, iubirea de adevăr și frumos,  provocare asumată cu multă responsabilitate și perseverență!»

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Nouă premii pentru echipa României la Olimpiada Internațională de Limba Franceză (ediția 2019)

2 luni ago
01 Oct 2019

Palmaresul elevilor români la a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză (Chișinău, 27 - 30 septembrie) este compus din nouă premiitrei premii Itrei premii II și trei premii III.

La proba scrisă individuală (nivel B1), Mădălina Sorina Ștefan (Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova) a fost distinsă cu premiul I. La aceeași categorie, Ioana Tuțu (Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel, jud. Argeș) a obținut premiul al II-lea.  

În cadrul aceluiași nivel de competență (B1), dar la proba orală pe echipe, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ioana Tuțu (premiul I)Nicole Robilliard (Liceul Teoretic Gătaia, jud. Timiș) - premiul al II-lea și Mădălina Sorina Ștefan - premiul al III-lea.

La proba scrisă individuală corespunzătoare nivelului B2, Horia Iorgulescu (Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești) și-a adjudecat premiul al III-lea. În același timp, la proba orală pe echipe (B2), componenții lotului României au obținut un premiu I prin Horia Iorgulescuun premiu II – Teodora Lovin (Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea) și un premiu III – Andreea Gînga (Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava).

Toți membrii echipei sunt laureați ai Olimpiadei Naționale de Limba Franceză 2019 (clasele a X-a - a XI-a). Din delegația țării noastre au făcut parte și profesorii Tatiana Florea (Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești – coordonator/însoțitor) și Constantin Tiron (Colegiul Național „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului/inspector la ISJ Suceava - evaluator).

Formula de desfășurare a concursului conține două probe obligatorii: o probă scrisă individuală (eseu structurat pe o temă dată de maximum 230-250 cuvinte - nivelul B1 și maximum 250-270 de cuvinte - nivelul B2), respectiv o probă orală pe echipe (cerințe: documentare/pregătirea unei dezbateri televizate - nivel B1 și nivel B2).

Olimpiada Internațională de Limba Franceză din acest an a reunit elevi cu performanțe în acest domeniu din 6 țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei/OIF (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova și România). Competiția este înscrisă în programul activităților Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Checked
1 oră 32 de minute ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale